Forfatterstudium 1

Studiet tar sikte på å utvikle den enkelte students skapende skriveevne og evne til å vurdere litterær tekst. Studentene vil i løpet av året få i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere og tradisjoner, og sjangerrelevante problemstillinger vil bli drøftet i møte med den enkelte students tekst. Det vil være størst fokus på poesi og prosa. «Ureine» skrivepraksiser som bevisst jobber kontrært i forhold til sjangrene tas imidlertid også opp i løpet av året. Studiet skal gi grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler og egenart, utviklingen av de ulike litterære sjangrene og kjennskap til ulik lese- og skrivepraksis. Sjangrer det gis undervisning i:

 • Lyrikk
 • Essayistikk
 • Prosa (novelle/roman/kortprosa)
 • Dramatikk
 • Sjangeruavhengige skrivepraksiser/konseptuell skriving/digital litteratur
 • Kreativ lesning/kritikk

Hva skal læres i løpet av året?

Kunnskaper

Studentene skal etter ett år ha grunnleggende kjennskap

 • Til det litterære språkets virkemidler og egenart,
 • Til utviklingen av de litterære sjangrene, og forståelse for hvordan de er blitt praktisert og praktiseres
 • Ulike skrive- og lesepraksiser    Digital publisering
 • Rammebetingelsene i det norske bokmarkedet, og vilkårene for forfattere og utgivere i Norge

Ferdigheter

Studentene skal

 • Kunne benytte ulike litterære sjangre i egen skriving
 • Være i stand til å vise dristighet og evne til å eksperimentere i skriveprosessen

Generell kompetanse

 • Studentene skal
 • Kunne lese og gi relevant tilbakemelding på uferdig tekst i en gruppe
 • Kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på egen tekst i videre skrivearbeid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått opptaksprøve.

Opptaksprøve består av:

 • 10-15 sider skjønnlitterær tekst
 • Motivasjonsbrev, maksimum to sider.

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt. tegn, linjeavstand 1,5. Teksten leveres i PDF-format.

Motivasjonsbrev kan blant annet inneholde:

 • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
 • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
 • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
 • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Realkompetanse kan være utgivelse av en skjønnlitterær bok, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier, konsulentuttalelser fra forlag.

Første søknadsfrist:

 1. mars 2018. Elektronisk søknad via Lokalt opptak (neste søknadsfrist 1. mars 2020).  Søknadsweben er nå åpen for søknader: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uit

Oversikt over samlinger 2018-2019

9.-12. august (torsdag-søndag)

27.-30. september (torsdag-søndag,

8.-11. november (torsdag-søndag)

6.-9. desember (torsdag-søndag)

10.-13. januar (torsdag-søndag)

21.-24. februar (torsdag-søndag),

4.-7. april (torsdag-søndag)

23.-26. mai (torsdag-søndag)

Pensum

Selvvalgt pensum på 2500 sider settes opp i samarbeid med og godkjennes av fagansvarlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning og arbeidsform

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger av fire dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Tekstverkstedet utgjør kjernen i undervisningen. Det blir gitt sjangerrelevante skriveoppgaver mellom samlingene. I tekstverkstedene blir nyskrevne tekster lest kritisk av medstudenter, lærere og gjesteforelesere. Til verksgjennomgangene og arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før at studenten kan gå opp til eksamen

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.
 • Innlevering av 10 – 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Eksamen

Innlevering av 20-30 sider bearbeidet litterær tekst. Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Videre studier

Studenter som har ønske om å fortsette sitt forfatterstudium ved Universitetet i Tromsø kan søke opptak på Forfatterstudium 2 (gir 60 studiepoeng).