Forfatterstudium 3

I studiet er evnen til selvstendig arbeid med eget manus avgjørende. Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Prosjektet skal leveres inn som et gjennomarbeidet førsteutkast mot slutten av året. I tillegg skal studentene arbeide med refleksjoner rundt egne tekster som diskuterer form og nødvendighet. Det vil også bli gitt undervisning i relevant litteraturteori og skiftende lesestrategier og lesemåter.

Hva skal læres i løpet av året:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Det skjønnlitterære språkets egenart, til forskjell fra andre diskurser og mer intuitive skrivemåter
 • Måter å identifisere og handtere problemer i egen og andres tekst
 • Aktuell litteraturteori
 • Skiftende lesestrategier/lesemåter gjennom historien

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Vise selvstendighet og gjennomføringsevne i forhold til eget litterært prosjekt.
 • Vise evne til selvstendig poetologisk tenkning
 • Kunne reflektere rundt tekster i prosess, og gjenkjenne ulike strategier
 • Kunne reflektere rundt hva litterær kvalitet er

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Være i stand til å utvikle et større selvstendig manus
 • Ha opparbeidet god tilbakemeldingskompetanse
 • Kunne presentere egen poetikk for et publikum

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått opptaksprøve. I tillegg kreves fullført Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 2 fra UiT – Norges arktiske universitet eller tilsvarende formell utdanning både når det gjelder faglig nivå og omfang (minst 120 studiepoeng til sammen) eller annet relevant og dokumenterbart skjønnlitterært arbeid (i form av bok/bøker utgitt på forlag med redaksjonell bearbeidelse).

Opptaksprøve består av:

 • 30 – 40 sider skjønnlitterær tekst som skal være et sammenhengende utdrag fra et lengre bearbeidet manus (f. eks. novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus)
 • Motivasjonsbrev, maksimum to sider

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt. tegn, linjeavstand 1,5. Teksten leveres i PDF-format.

Motivasjonsbrev kan blant annet inneholde:

 • Kort kommentar til innsendt tekst
 • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
 • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
 • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Realkompetanse kan være utgivelse av en skjønnlitterær bok, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier, konsulentuttalelser fra forlag.

 Søknadsfrist

1.mars 2020. Elektronisk søknad via Lokalt opptak.

Pensum

Selvvalgt pensum på 2500 sider settes opp i samarbeid med og godkjennes av fagansvarlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning og arbeidsform

Studiet er samlingsbasert, med 7 samlinger av 4 -5 dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene leder verksgjennomgangene. Tekstverkstedet, poetikkforelesninger og verksgjennomganger står sentralt på studiet. Studentene vil jobbe med et større manusprosjekt gjennom begge semestrene. Studentene legger fram egne skriveprosjekter for medstudenter i smågrupper og får sine tekster gjennomgått og diskutert i plenum av medstudenter, lærere og av gjesteforfattere som inviteres til de enkelte samlingene. I tillegg tildeles studentene en individuell veileder som følger det enkelte skriveprosjekt, og studentenes arbeid med egen poetikk. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før at studenten kan gå opp til eksamen

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen.
 • Innlevering av 10 – 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Eksamen

Eksamen består av en muntlig og en skriftlig del:

 • Innlevering av 1. utkast av et gjennomarbeidet skjønnlitterært manus
 • Poetikkforelesning på min 10-maks 20 min.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.